Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 De volgende algemene voorwaarden haar van toepassing op alle zakelijke transacties tussen Medaxis AG en zijn zakelijke klanten, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen. Alle algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen Medaxis en de klant wordt van kracht op de datum van de schriftelijke bevestiging door Medaxis.

3. Leveringsvoorwerp
3.1 Het leveringsvoorwerp wordt beschreven in de bevestiging van Medaxis (en/of in andere documenten waarnaar de bevestiging verwijst). Aanvullende producten en diensten van Medaxis die niet in de bevestiging worden beschreven, maar desondanks door de klant worden gewenst, worden aanvullend in rekening gebracht aan de klant.

4. Prijzen
4.1 Tenzij anderszins overeengekomen, zijn de prijzen netto, af fabriek Medaxis (overeenkomstig INCOTERMS 2010), exclusief btw, in Zwitserse franken (CHF) of euro’s (EUR). Verzendkosten (porto, administratie en verpakking) en de kosten van verpakking die verder gaat dan de standaardverpakking komen voor rekening van de klant.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Facturen van Medaxis dienen zonder aftrek binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald. Nadat de vervaldatum is verstreken, is de klant in gebreke zonder dat een herinnering noodzakelijk is.
5.2 Als de klant de facturen van Medaxis niet betaalt, is de klant Medaxis rente wegens te late betaling van 5% p.a. verschuldigd.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van de aan de klant geleverde en door de klant gekochte producten gaat na volledige betaling van de prijs over op de klant. Tot dan kan de klant geen eigendomsrechten uitoefenen, met name niet door verkoop, verhuur of verpachting. De klant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de eigendom van Medaxis te beschermen en te behouden.
6.2 Medaxis heeft het recht het eigendomsvoorbehoud in het betreffende register te laten opnemen.

7. Leveringsperioden
7.1 De aangegeven leveringsperioden beginnen bij afsluiting van de overeenkomst.
7.2 De leveringsperioden worden overeenkomstig verlengd en vooral indien sprake is van de volgende omstandigheden:

  • 7.2.1 wanneer de klant Medaxis de vereiste informatie niet tijdig verstrekt of dit op korte termijn verandert;
  • 7.2.2 wwanneer de klant niet voldoet aan de aangegeven betalingsvoorwaarden, niet tijdig een kredietbrief laat afgeven of niet tijdig voor invoervergunningen zorgt;
  • 7.2.3 bij force majeure.

8. Vertraagde levering
8.1 Is de levering door Medaxis vertraagd, dan is de klant verplicht om Medaxis een redelijke respijtperiode geven. Nadat deze respijtperiode zonder levering is verstreken, heeft de klant het recht om hetzij van Medaxis te eisen dat zij de overeenkomst nakomt (en nogmaals een respijtperiode te geven), hetzij af te zien van nakoming volgens de wettelijke voorwaarden, of de overeenkomst op te zeggen.
8.2 Medaxis is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor geleden verliezen verliezen tijdens de vertraging, mits deze met opzet of door grove nalatigheid zijn veroorzaakt.

9. Leveringsmethode
9.1 Tenzij de partijen uitdrukkelijk anderszins zijn overeengekomen, vindt de levering af fabriek Medaxis plaats (INCOTERMS 2010).

10. Inspectie van de leverde items en melding van gebreken
10.1 De klant verplicht zich de leveringsvoorwerpsen binnen 10 dagen na ontvangst te inspecteren en zichtbare gebreken onmiddellijk te melden. Als de klant de producten niet inspecteert en/of geen klacht indient, heeft hij de leveringsvoorwerpen goedgekeurd wat betreft zichtbare gebreken.

11. Garantie en reparaties
11.1 Medaxis garandeert de gebruiker de foutloze kwaliteit en vakmanschap van alle leveringsvoorwerpen vanaf de leveringsdatum (garantieperioden zijn te vinden in de betreffende gebruikershandleidingen). Gedurende deze periode worden defecte leveringsvoorwerpen gerepareerd of vervangen, zolang de gebruiker deze niet onjuist heeft gebruikt.
11.2 Vorderingen die de beschreven garantieomvang Algemene voorwaarden_a overschrijden, met name aansprakelijkheid voor gevolgschade die door het defect zijn veroorzaakt, zijn uitgesloten. Bovendien is het recht op gratis vervanging van defecte onderdelen niet van toepassing als onbevoegde personen met het product hebben geknoeid. Voor het uitoefenen van de garantie moet het item naar een Medaxis servicecentrum worden gestuurd. Reparatiekosten die niet onder de garantie vallen, worden vooraf bekendgemaakt.

12. Gegevensbescherming
12.1 Medaxis verklaart dat de gegevens die in de loop van de totstandkoming van de overeenkomst zijn verkregen, worden verzameld, verwerkt en gebruikt om de verplichtingen volgens de koopovereenkomst na te komen. Gegevens die nodig zijn voor de levering van diensten en uitvoering van de overeenkomst kunnen ook worden doorgestuurd naar daarmee belaste servicepartners (bijv. logistieke bedrijven, dienstverleners, incassobureaus), waaronder in andere landen waarin gegevens niet op gelijkwaardige wijze worden beschermd. Door instemming met deze Algemene voorwaarden gaat de klant akkoord met dit gebruik van gegevens.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
13.1 VOp overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, vallen is het Zwitserse recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
13.2 Bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, komen de partijen overeen dat de rechtbank met algemene jurisdictie voor de statutaire zetel van Medaxis de bevoegde rechtbank is.

Top